สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร. ตฤษณา โสรัจจ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ พัณทิพ เชาวน์สมบูรณ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ มณฐิพัศ นิลพันธุ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชนะวัฒน์ บุนนาค
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ กิตยาการ อิศรางกูร ณอยุธยา
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ ธเนศ แม้นอินทร์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ มนต์ธิณีร์ วิเศษศักดิ์
อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี