สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Mr. Padungrat Prongphimai

อาจารย์ ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าแขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี 2548

ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปี2556

ประสบการณ์ทำงาน

  • ช่างเทคนิคงานควบคุมเครื่อง CNC บริษัทบีเอสทูลลิ่ง คอเปอร์เรชั่น จำกัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2558-2559)
  • วิศวกรไฟฟ้า บริษัทก้าวหน้าอิเล็คทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด สมุทรสาคร (พ.ศ. 2559-2550)
  • ครูประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา(พ.ศ. 2550-2558)

 

ปัจจุบัน

  • อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • อาจารย์พิเศษช่วยสอนโรงเรียนจิตลดาสายวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในรายวิชาดิจิตอลเบื้องต้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

 

ผลงานด้านนวัตกรรมและงานวิศวกรรม

  • Phadungrat Prongphima and Surapan Tansriwong “A Construction and Efficiency Validation an Integrated Instructional Package Theory and Laboratory Teaching on IC Operating Principle IC Circuit and Application, Vocational Curriculum Certificate, Chitralada school (Vocational Program)” 1 Department of Teacher Training in Electrical Engineering, Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok.
    PhadungratProngphimai, SayanChaiwas, KanokwanRuangsiri “Inspection System and 3-Phase Electric Energy Value Measurement by the Internet of Things for Industrial Education “2021 18Th International Conference on Electrical Engineering/Electronic,Computer Telecommunication and Information Technology (ECTI-CON 2021), Chiang Mai, THAILAND
  • Phadungrat Prongphimai Lapus Poolperm Udomsak Kaewmorakot Sayan Chaiwas “Development of a prototype of Self Balancing Robot for Education” 2021 International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2021) November 10-12, 2021, Pattaya, THAILAND