สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Mr. Sayan Chaiwas

อาจารย์ สายัณห์ ฉายวาส

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

 • 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน

 • 2544 – 2549 นักวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ , มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • 2549 – 2558 Project Engineer , บริษัท พี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

 

งานสอน

 • ไมโครโปรเซสเซอร์
 • ไมโครคอนโทรเลอร์และการอินเตอร์เฟส
 • การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
 • เทคโนโลยีดิจิตอลและการประยุกต์
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
 • โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 • เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 • วิทยากร สอนวิชา PLC ในงานควบคุม โรงเรียนพระดาบส

 

การเข้าอบรมสัมมนา

งานบริหาร

 • 2558 ผู้ช่วยสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
 • 2559 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • หัวหน้าฝ่ายงานพัสดุและครุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรรมการงานส่งเสริมพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผลงานวิจัย

 • “การออกแบบวงจรชดเชยอุณหภูมิสำหรับวงจรขยายความนำชนิดซีมอส และการประยุกต์ใช้งาน” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
 • “The Development of Instructional Package using Flipped Classroom Model for Electronics Engineering; A Case Study on Usage of Visio Program” International STEM Education Conference (ISTEM – ED 2017) ChiangMai Thailand
 • “Plasma Burner” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
  “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เรื่องพีแอลซีในงานควบคุมอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะ
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • สายัณห์ ฉายวาส ไชยพร หงส์ทอง, พงศธร ภู่จ้อย, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย และกนกวรรณ เรืองศิริ, “ระบบยืม-คืนเครื่องมือห้องปฏิบัติการสำหรับสถาบันการศึกษาผ่านระบบออนไลน์,”การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, , ระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ย.2562, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม, หน้า 298-301, จ.อุบลราชธานี.

 

หัวข้อที่สนใจ

 • Embedded Systems
 • Internet of Thing
 • Smart Farm
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • ROS (Robot Operating System)
 • การประมวลผลสัญญาณด้วยโปรแกรม LABVIEW