สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Assistant Professor Kosin Savananon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โกศิน สวนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระดับปริญญาโท
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิชาการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ