สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาจารย์ จีระ สังเกตกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระดับปริญญาโท
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ