สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาจารย์ จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปกร

ระดับปริญญาโท
– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปกร