สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อาจารย์ ชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ระดับปริญญาโท
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการและบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์