loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมมือโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ขยายเครือข่ายการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ขยายโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแก่อาจารย์ ครู บุคลากร และนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การนำนักเรียนเข้าเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีความพร้อมในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ มีมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงบุคลากรด้านวิชาการที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมั่นใจได้ว่าการร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านนายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) กล่าวว่า ด้วยทางโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทางโรงเรียนก็มีความพร้อมที่จะใช้พื้นที่ของโรงเรียนสำหรับการฝึกปฏิบัติการสอน ฝึกปฏิบัติงาน ใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย แก่นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถาบันต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี