loader image
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง สาขาวิชาช่างยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

วิชาทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 94 คะแนน

1.นายคงเดช คงกะพันธ์ สาขาวิชาช่างยนต์
2.นายอนันต์ ศรีสิงห์ สาขาวิชาช่างยนต์

วิชาทักษะงานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 90.96 คะแนน

1.นายวงศกร เกตุเส็ง สาขาวิชาช่างยนต์


ในการนี้โดยมี ครูอนุชา ไชยสวัสดิ์ ครูวรรณกร ชมชื่น และครูไมตรี ถาวรสิน ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ เป็นครูผู้ดูแลฝึกซ้อม และนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี