สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ระดับ ปวช.
เกียรติบัตรเหรียญทอง

1.นางสาวอรณิชา ทัดฝัน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน 100 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
2.นายกิรกร ล้ำเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน 95.84 คะแนน

วิชาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส.
เกียรติบัตรเหรียญทอง

1.นายภาคิน โภชนพาณิชย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน 100 คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
2.นายอภิสิทธิ์ แป้นแหลม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนน 100 คะแนน


ในการนี้นายเอกชัย สบายจิตร ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้ดูแลฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี