สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

ทักษะการสร้างสื่อสร้างสรรค์ จากการใช้โปรแกรม Canva (ในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์ของ “สิงห์ เลมอนโซดา” ) ระดับ ปวช.


เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 92.5 คะแนน
1.นางสาวทัตชญา ธนธราวราดล สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
2.นางสาวณิชาภัทรกานต์ แสงสุข สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
3.นางสาวกชพร สุรศัพท์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
4.นางสาวนภัสสร พุ่มพงษ์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1


ในการนี้นางปราณี พุลผล ครูประจำสาขาการตลาด เป็นผู้ฝึกซ้อมดูแล เป็นอย่างดีทำให้ผลงานสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ และได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำไปพัฒนาใช้จริงต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี