สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในประเภทการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

ทักษะการสร้างสื่อสร้างสรรค์ จากการใช้โปรแกรม Canva (ในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์ของ “สิงห์ เลมอนโซดา” ) ระดับ ปวช.


เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้คะแนน 92.5 คะแนน
1.นางสาวทัตชญา ธนธราวราดล สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
2.นางสาวณิชาภัทรกานต์ แสงสุข สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
3.นางสาวกชพร สุรศัพท์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1
4.นางสาวนภัสสร พุ่มพงษ์ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1


ในการนี้นางปราณี พุลผล ครูประจำสาขาการตลาด เป็นผู้ฝึกซ้อมดูแล เป็นอย่างดีทำให้ผลงานสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการ และได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำไปพัฒนาใช้จริงต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี