สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง งานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566


ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรสถาบัน ฯ ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง สำนักงานอาชีวศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยในการประกวดดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ผลการแข่งขัน ดังนี

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย จะเข้ ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส. ในการแข่งขัน ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล มาตรฐานระดับเหรียญทอง (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) ได้คะแนน 95.67 คะแนน

นายสรชา ธีระกุลพิศุทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย ระดับปวส. ชั้นปีที่ 2
ครูผู้ดูแล: 1.ครูวุฒิชัย กิจวาส 2.ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ขิมสาย ประเภท เดี่ยว ระดับ ปวช./ปวส. ในการแข่งขัน ระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ได้คะแนน 95 คะแนน

นายศศิกร พลางกูร สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3
ครูผู้ดูแล: 1.ครูวุฒิชัย กิจวาส 2.ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี


เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี