สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน นำเยี่ยมชมผลงานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3
เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อผลงาน: ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บุษบันบำบัด สะอาดอย่างผ่อนคลาย
1.นางสาวนภัสสร จารุจินดา
2.นางสาวกัลยพร นามกูล
3.นางสาวพิชญา เกรียงเชี่ยวชาญ
4.นายรัฐกานต์ เสนีวงศ์ ณ อยุทธยา
5.นางสาวนัททชา ทองสวัสดิ์
6.นางสาวแพรไหม จันทรางศุ
ครูผู้ดูแล: 1.นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ 2.นางปราณี พูลผล 3.นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ


ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน: แครกเกอร์แป้งถั่วดำลดโซเดียม
1.นายภัทรศัย วชิรนาวิน
2.นางสาวปณัฐสยา ชาวกรุงเก่า
3.นางสาวชนากานต์ แพงเจริญ
ครูผู้ดูแล: 1.ครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 2.ครูรัชนู ปินตาดง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอกต์คุกกี้จากแป้งมันเทศเสริมไข่ผำ
1.น.ส.ฐิติกานต์ พิมพ์เงิน
2.น.ส.อนัญญา เริงจิตตรี
3.น.ส.ภควดี อนันตรัตน์
ครูผู้ดูแล: 1.ครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 2.ครูฉัตรเพ็ชร ชมใจ

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ชื่อผลงาน: ระบบป้องกันการบุกรุกจากช้างป่า
1.นายชนสรณ์ ควรสุวรรณ
2.นางสาวกรพินธุ์ มะโนประเสริฐกุล
3.นางสาวสุกฤตา ฉินพลิกานนท์
ครูผู้ดูแล: 1.ครูเดชา ชุมทัพ 2.ครูสมเกียรติ ใจดี


เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 4 และชั้น 3 อาคาร 611
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี