สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดี CDTI ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขัน งานการทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา ระดับชาติ พ.ศ. 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน นำเยี่ยมชมผลงานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3
เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อผลงาน: ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บุษบันบำบัด สะอาดอย่างผ่อนคลาย
1.นางสาวนภัสสร จารุจินดา
2.นางสาวกัลยพร นามกูล
3.นางสาวพิชญา เกรียงเชี่ยวชาญ
4.นายรัฐกานต์ เสนีวงศ์ ณ อยุทธยา
5.นางสาวนัททชา ทองสวัสดิ์
6.นางสาวแพรไหม จันทรางศุ
ครูผู้ดูแล: 1.นางชุติมาวรรณ แก้วจำนงค์ 2.นางปราณี พูลผล 3.นางสาวรัตนาภรณ์ เทพเจริญ


ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
เกียรติบัตรเหรียญทอง

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน: แครกเกอร์แป้งถั่วดำลดโซเดียม
1.นายภัทรศัย วชิรนาวิน
2.นางสาวปณัฐสยา ชาวกรุงเก่า
3.นางสาวชนากานต์ แพงเจริญ
ครูผู้ดูแล: 1.ครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 2.ครูรัชนู ปินตาดง

เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ชื่อผลงาน: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอกต์คุกกี้จากแป้งมันเทศเสริมไข่ผำ
1.น.ส.ฐิติกานต์ พิมพ์เงิน
2.น.ส.อนัญญา เริงจิตตรี
3.น.ส.ภควดี อนันตรัตน์
ครูผู้ดูแล: 1.ครูพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ 2.ครูฉัตรเพ็ชร ชมใจ

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 3 เกียรติบัตรเหรียญทอง
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
ชื่อผลงาน: ระบบป้องกันการบุกรุกจากช้างป่า
1.นายชนสรณ์ ควรสุวรรณ
2.นางสาวกรพินธุ์ มะโนประเสริฐกุล
3.นางสาวสุกฤตา ฉินพลิกานนท์
ครูผู้ดูแล: 1.ครูเดชา ชุมทัพ 2.ครูสมเกียรติ ใจดี


เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 4 และชั้น 3 อาคาร 611
โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี