สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2566 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ในการนี้ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม วิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะให้แก่นักเรียน – นักศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในกลุ่มกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันครั้งนี้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนักเรียนผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 15 คน จำนวน 8 สถานศึกษา พร้อมด้วยผู้ควบคุมทีม จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

  1. วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
  2. โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  3. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
  4. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
  5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
  6. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
  8. วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินผลการแข่งขันในครั้งนี้ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายนครินทร์ หุ่นทอง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค 2.นายปฏิภาณ สวนสวัสดิ์ ครูฝึกฝีมือแรงงานแรงงาน (ระดับ ช 3) 3.นางวรนิภา จินาชาญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้ วิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้แก่

1.นายภูษณ ฑีฆะสังข์ นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 ได้คะแนน 95.00 คะแนน
2.นายฐิติกร มานะกุล นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 ได้คะแนน 92.50 คะแนน


เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 11-407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี