สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Innovation to Entrepreneurship 2024 ) ครั้งที่ 2

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้การต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมงาน โครงการนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Innovation to Entrepreneurship) ครั้งที่ 2 ในการนี้ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาชิ้นงานและการเป็นผู้ประกอบการ (Startup) ใหม่ในอนาคตให้แก่นักเรียน-นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาแหล่งการจัดการเรียนรู้ของสาขาวิชา และพัฒนาชิ้นงานให้สู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่การเป็นผู้ประกอบการได้ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัทบริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยคุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด เป็นผู้ประสานงานโครงการนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Innovation to Entrepreneurship) ระดับ ปวช. ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการประกวดผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ขึ้น ในฐานะความร่วมมือด้านการพัฒนาชิ้นงานนักเรียน นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการของทางโรงเรียน ให้ตรงกับพันธนกิจของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

โครงการนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Innovation to Entrepreneurship) ระดับ ปวช. 3 ในครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมประกวดผลงานงานทั้งสิ้น จำนวน 18 คน 7 กลุ่มโครงงาน ได้แก่

1.อุปกรณ์ลำเลียงผลไม้แบบขั้วมีตาลงจากต้น

2.เครื่องแจ้งเตือนรถรับส่งนักเรียน

3.อุปกรณ์ป้องกันปั๊มน้ำอัตโนมัติทำงานขณะไม่มีน้ำ

4.เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UVC

5.เทียนไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติ

6.ป้ายบอกทางหนีไฟอัตโนมัติ

7.เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ด้วยมอเตอร์

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกร่วมตัดสินผลการประกวด และให้คำแนะนำส่งเสริมนักเรียน เพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป ประกอบด้วย

  1. ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ แห่งประเทศไทย
  2. คุณกมล ชุติพงศ์นาวิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอ็ม เอฟ จำกัด
  3. คุณอดิศร ไทยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอบร้าแอดวานซ์คอม โพสิต จำกัด
  4. คุณนิพัฒน์ พงษ์คุณากร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 11-407 ชั้น 4 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


ชาติภักดิ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี