สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตลาดนัดความรู้ สืบสานภูมิปัญญาไทย

อาจารย์ ดร.ตฤษณา โสรัจจ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการตลาดนัดความรู้ สืบสานภูมิปัญญาไทย รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดความรู้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปเรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน และนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และสาธิตทดลองให้กับผู้อื่น ภายใต้แนวคิดเรียนรู้และแบ่งปัน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีฐานกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสับปะรดกวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมผัดไทยจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมข้าวเกรียบว่าวจังหวัดนครปฐม กิจกรรมน้ำยาเห็ด จังหวัดชลบุรี กิจกรรมยาดมสมุนไพรจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมข้าวเม่ากรุงเทพมหานคร กิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างเสริมทักษะประสบการณ์ที่เป็นจริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี