สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกฎหมายและกรรมการการพัฒนาการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยนางสาวรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาการสื่อสารองค์กรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี