สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ CIO สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (2/ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) โดยมี ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร กรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา ชี้แจง และติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทินโยบายและแนวปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผู้เรียนในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน Student360 และการเช่าcloud สำหรับติดตั้งเว็บไซต์สถาบัน และการจัดซื้อSoftware เป็นต้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1098 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี