สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประชุม ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะเข้าร่วมการประชุม มีประเด็นสำคัญ คือ การชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 ซึ่งแบ่งเกณฑ์การประเมิน 3 แบบ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน: Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 30% แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก: External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 30% และ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ: Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 40% การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

www.cdti.ac.th messageimage 1704785327032 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
การประชุม ITA ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี