สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีมอบประกาศนียบัตร DIHK-AHK Certificates for the BMW Service Apprentice Program Batches 2020 and 2021

Dr. Roland Wein กรรมการผู้บริหารหอการค้าไทย-เยอรมัน (GTCC Executive Director) ร่วมกับ Ms. Manussanun Yooyativong ผู้จัดการฝ่ายคุณวุฒิและการฝึกอบรม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย (Qualification and Training Manager of BMW Group Thailand) ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร DIHK-AHK Certificates for the BMW Service Apprentice Program Batches 2020 and 2021 โดยมอบให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคยานยนต์ที่สำเร็จการศึกษาและสอบผ่านมาตรฐาน Mechatronic ในรถยนต์ ซึ่งรับรองจากประเทศเยอรมันนี โดยโครงการ BMW Service Apprentice Program เป็นโครงการพัฒนามาตรฐานของอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเยอรมัน-ไทย (German-Thai Dual Excellence Education program – GTDEE) ให้เทียบเท่าระดับสากลโดยนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินผลจะได้รับวุฒิบัตรเทียบเท่ากับมาตรฐานอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนี ใน ระดับ A-level อีกด้วย ทั้งนี้นักศึกษาจากโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ผ่านโครงการนี้ในปี 2020 และ 2021 จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ทั้งนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มอบหมายให้ ครูวรรณกร ชมชื่น ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแทนในพิธีครั้งนี้ และในการนี้ Dr. Roland Wein ได้ให้ข้อคิดและแนะนำ ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนและสถานประกอบการ นำไปต่อยอดในการทำงาน มั่นฝึกฝน พัฒนาความรู้ตลอดเวลา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในการนี้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้มอบหมายให้ ครูวรรณกร ชมชื่น ครูประจำสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร FYI Center ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th line album dihk ahk certificate 15..66 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พิธีมอบประกาศนียบัตร DIHK-AHK Certificates for the BMW Service Apprentice Program Batches 2020 and 2021 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

***ข่าวสารเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศ ### Congratulations to the graduates of the BMW Service Apprentice Program Batch 2020 & 2021 for their dedication and hard work! On 15 December 2023, the handover ceremony of the DIHK-AHK Certificates for the BMW Service Apprentice Program Batches 2020 and 2021 took place at the FYI Center’s Amphitheatre in Bangkok. Ms. Manussanun Yooyativong, Qualification and Training Manager of BMW Group Thailand, delivered the welcome speech, and Dr. Roland Wein, GTCC Executive Director, congratulated the graduates with his remarks. The certificates were handed over to the accomplished apprentices afterwards by Ms. Yooyativong and Dr. Wein. This program is executed by BMW Group Thailand Training Center, in collaboration with GTDEE/GTCC, Chitralada Vocational School, Eastern Technological College (E.Tech), Don Bosco Technological College, and Bangkaewfa Industrial and Community Education College. BMWApprentices #GraduationDay #GTCCCommunity #GTCC #AHKThailand #PartnerForSuccess #PartnerInThailand #PartnerWorldwide #GTCCActivity

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี