สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗) พร้อมด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี และคณะกรรมการร่วมวิพากษ์หลักสูตร ฯในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 604 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

www.cdti.ac.th 1702644715291 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี