สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รักษาการแทนรองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และมอบหมายให้ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวสรุปผลดำเนินงาน และนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว ห้องปฏิบัติการทางการอาหาร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการการสร้างเครื่องดนตรีไทย และ Shop งานไม้ สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5422 ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ชาติภักดิ์/ข่าว

www.cdti.ac.th img 1711 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงานโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี