สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ระดับปริญญาตรี