สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Outcome-base Education) และ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Course Learning Outcomes) โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการแทนรองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการอบรม บรรยายโดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ และรศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

ระดับปริญญาตรี