สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อธิการบดีพบบุคลากร

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาครักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญคือการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยบุคลากรจะต้องทำการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีจิตใจเป็นผู้ให้บริการ รวมถึงพัฒนาการให้บริการข้อมูลที่ส่วนงาน/หน่วยงานต้องแบ่งปันข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ข้อมูลลมีความเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการใช้งาน โอกาสนี้รักษาการแทนอธิการบดีได้มอบหมายนโยบายในการเขียนคู่มือสำหรับผู้รับบริการ การทำขั้นตอนการทำงาน (Workflow) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน SAR EdPEx และวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน (Institute Research) เพื่อเป็นผลงานปรับวิทยฐานะสายสนับสนุน

การนี้ ผศ.นพ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล ร่วมชี้แจงผลการประเมิน SAR EdPEx หมวด 7 สำหรับวางแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข มุ่งเน้นให้ฝ่ายสนับสนุนดำเนินงานตามเป้าหมายและทิศทางการของสถาบัน และการปฏิบัติงานข้ามสายงาน (Cross functional) เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานที่หลากหลาย และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค มุ่งเน้นให้บุคลากรสายสนับสนุนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและนักเรียน การคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเป็นคนดี มีความเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นตามแบบฉบับชาวจิตรลดา การประชุมมีขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ร ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี