สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมการอบรม “การใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย”

ขอเชิญบุคลากรสถาบันเข้าร่วมการอบรม “การใช้ข้อมูลลิขสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการวิจัย” จัดโดย โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยากร: รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UtcikURkBTdbh7GeA

www.cdti.ac.th 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี