สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณะครู และคณะกรรมการงานหลักสูตร ฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ข่าว

20230831 050514064 iOS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี