สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อแก่ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
ระดับปริญญาตรี