สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย บริการวิชาการ

โดยบูรณาการวิชาการเรียนการสอน จำนวน 2 รายวิชา

1. วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย
2. งานปรับแต่งอุปกรณ์และเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานจริงและสามารถวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานได้ตามวิสัยทัศน์สถานบัน สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
– ซ่อมโครงสร้างฆ้องไทย จำนวน 4 วง
– เทียบเสียงฆ้องไทย จำนวน 4 วง
– ตกแต่งเคลือบพื้นผิวผืนระนาด
– ปรับแต่งเสียงจะเข้

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
นักเรียนสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย บริการวิชาการ 4 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
Picture of nicha.kul

nicha.kul

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
ระดับปริญญาตรี