สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

image 750x 6487de0877041 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พเยาว์ ยินดีสุข อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษแก่ครูโรงเรียนประถมนนทรี จำนวน 30 คน ณ ห้อง 5305 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี