สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะ ร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และรศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuZT-JjynwJJprDM_oB16PMBaGaZByaEPrIUZeDVO2NvrQ?e=2Qi3et

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี