สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

image 750x 64b4c43117b5a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดค่าย New Gen ครั้งที่ 3 ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  เสริมสร้างพื้นฐานทักษะชีวิตด้านการวางแผน การจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ สู้งาน สื่อสารเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่ออย่างมีความสุข นอกจากนี้นักศึกษาได้ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี