สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

image 750x 64b4c43117b5a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดค่าย New Gen ครั้งที่ 3 ณ บ้านไม้ธารา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  เสริมสร้างพื้นฐานทักษะชีวิตด้านการวางแผน การจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ สู้งาน สื่อสารเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่ออย่างมีความสุข นอกจากนี้นักศึกษาได้ร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาภายในคณะฯ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี