สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดามีแนวคิดในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักอาชีพสู้งาน มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ โดยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจงาน ทำงานได้จริง

จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ท่านผู้บริหารของบริษัทชั้นนำทั้ง 3 บริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าวโดยให้การสนับสนุนรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้จริง บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป ดังพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี