สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือแนวทางความร่วมมือ

ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยประเด็นการหารือครอบคลุมในเรื่องของการส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้กรมการจัดหางานจะประสานงานกับสถานประกอบการในการส่งพนักงานมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการ “เรียนคู่งาน-งานคู่เรียน” รวมไปถึงการร่วมมือการบริการวิชาการ เช่น การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับสถานประกอบการ ผู้ว่างงาน หรือผู้เกษียณอายุ ณ ห้องเกียรติยศท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว
30/11/60gal gOq8V7a2wT สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal uJspz8ndJL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal yfrqCkXpjm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal L3A8TSqKnt สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal DAa4I5cT8I สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal QpRmTwMZoe สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal H0C9pbiNp2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal pcR6H27oIE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี