สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ในการนี้นายวิศิษฏ์ สิงหพันธุ์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สำหรับนายวิศิษฏ์ สิงหพันธุ์ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ และเคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชางานเครื่องยนต์ ชาติภักดิ์/ข่าวgal 1FTnozBb7U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y5NLvAaO1e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbQksOtcYK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3W6gY9Jagu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EFlJFeMyi2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6uz0FaRylB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี