สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

นักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ในการนี้นายวิศิษฏ์ สิงหพันธุ์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาช่างยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สำหรับนายวิศิษฏ์ สิงหพันธุ์ เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๔.๐๐ และเคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชางานเครื่องยนต์ ชาติภักดิ์/ข่าวgal 1FTnozBb7U สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal y5NLvAaO1e สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dbQksOtcYK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3W6gY9Jagu สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal EFlJFeMyi2 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6uz0FaRylB สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี