สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 2๓ ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบัน และรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 133 ราย ประกอบด้วยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 94 ราย และบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 39 ราย ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี กล่าวว่าปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดการเรียนการสอน 6 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และประเภทวิชาเกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในระดับปริญญาตรี เปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และในปีการศึกษา 2563 จะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบัน มีนักศึกษาและนักเรียน จำนวน 964 คน ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เรียนคู่งาน หมายถึงนักศึกษาและนักเรียน เรียน ฝึกการทำงานจริงกับสถานประกอบการ ส่วนงานคู่เรียน หมายถึง ผู้ที่ทำงานแล้วกลับมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงาน โดยมีสถานประกอบการพันธมิตรที่พร้อมให้การสนับสนุน การดำเนินงานกว่า 80 แห่ง ตามปรัชญาของสถาบันฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี