สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธที่ 2๓ ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี อุปนายกสภาสถาบัน และรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 133 ราย ประกอบด้วยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 94 ราย และบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 39 ราย ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวนทั้งสิ้น 35 ราย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี กล่าวว่าปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปิดการเรียนการสอน 6 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และประเภทวิชาเกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรม และในระดับปริญญาตรี เปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และในปีการศึกษา 2563 จะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบัน มีนักศึกษาและนักเรียน จำนวน 964 คน ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” เรียนคู่งาน หมายถึงนักศึกษาและนักเรียน เรียน ฝึกการทำงานจริงกับสถานประกอบการ ส่วนงานคู่เรียน หมายถึง ผู้ที่ทำงานแล้วกลับมาศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงาน โดยมีสถานประกอบการพันธมิตรที่พร้อมให้การสนับสนุน การดำเนินงานกว่า 80 แห่ง ตามปรัชญาของสถาบันฯ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติgal wTQ48TMhAj สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal dFzquYCQv0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zYgI4yQ89r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal eqBS7M5yN5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6KqGbUFNLa สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal GmTBZ6D44g สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Z2F1v5m0UG สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hHYXeXUidZ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal wfZ876VcEI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Sll4WENStU สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VsRAZy8btY สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal v1AuaHB5Uf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OcXM9bK3uX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal qU2sqkuPj0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4LfZbUzpbm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3MyTj9VKkm สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal fd04N3SsJL สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal zD2CzKQN3r สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal HFsemNMs0z สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1H3N3kSzwI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 2fFwYW4g5L สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal on1KqhgVLr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal b9VDd24XCQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal F0MSykvn83 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal hBQwB1rarC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6t2vi2pZvX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal S4r92Te3eM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal vD3VHddjAM สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WGBUhgdz7p สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal YO84SEei2Y สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VlZnv1gK4v สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal j3O6V5osEw สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 6IYBEjhRb0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 4VFw92kWul สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 3yTJ52LpZf สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal Lvhl0r3BwX สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal JX9oYFtlGo สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal NnMmg5vbPQ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal U3m3fvvtbK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal OqbBjJVO73 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal UIs46rKAMq สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal CrfvkPflyh สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal mRpqEZOgOy สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal q4U81wuYX6 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 1H64vapoJV สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal r2q3ahBnyC สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal FrOz2OFGSK สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal TDvVkFcSJE สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal VP85h83BAS สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal 167C0pTeY0 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal sztJhyh8Gr สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal WOcOocmwnP สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI gal d89c9rdGfc สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี