สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล กรรมการที่ปรึกษาและคณะ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการสื่อสารองค์กรของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1/2563 โดยมีประเด็นหารือครอบคลุมเกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินงาน แนวคิด และกลยุทธ์ การสื่อสารองค์กรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี