สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บริจาคโลหิตเนื่องเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สำหรับโลหิตที่ได้รับการบริจาค กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จะนำไปเป็นโลหิตสำรอง นำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี