สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อให้สถาบันบริหารจัดการการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี