สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ ๒๘ (๙ / ปีการศึกษา ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เริ่มเข้าดำเนินการในที่ดินจำนวน ๑๕๔ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งที่ดินผืนนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา เพื่อพัฒนาให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ อาทิ เงาะ มังคุด กล้วยขนุนและทุเรียน ตลอดจนทุเรียนสายพันธุ์อนุรักษ์ กาแฟและยางพารา ซึ่งได้รับการดูแลตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการระบบนิเวศและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดสร้างอาคารโรงเรือนปลูกผัก อาคารจัดเก็บผลผลิต อาคารสาธารณูปโภค อาคารสำนักงานและอาคารฟังบรรยายและเรียนรู้ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตแห่งนี้นอกจากจะเป็นห้องเรียนปฏิบัติการสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านการเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิตและการขาย สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี