สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (กบส.) ครั้งที่ ๒๘ (๙ / ปีการศึกษา ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เริ่มเข้าดำเนินการในที่ดินจำนวน ๑๕๔ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา ณ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งที่ดินผืนนี้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผ่านมูลนิธิสยามบรมราชกุมารี เพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิตรลดา เพื่อพัฒนาให้เป็น "ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ อาทิ เงาะ มังคุด กล้วยขนุนและทุเรียน ตลอดจนทุเรียนสายพันธุ์อนุรักษ์ กาแฟและยางพารา ซึ่งได้รับการดูแลตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการระบบนิเวศและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดสร้างอาคารโรงเรือนปลูกผัก อาคารจัดเก็บผลผลิต อาคารสาธารณูปโภค อาคารสำนักงานและอาคารฟังบรรยายและเรียนรู้ ซึ่งศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตแห่งนี้นอกจากจะเป็นห้องเรียนปฏิบัติการสำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านการเพาะปลูก การแปรรูปผลผลิตและการขาย สำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี