สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยโครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้น ส่งเสริมให้นักศึกษาเติบโตสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น การส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในแนวทางหนึ่งคือการสนับสนุนให้จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ผลงานและสร้างความภาคภูมิใจหากผลงานได้รับรางวัล นอกจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๓ จะได้ศึกษาและเรียนรู้การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากผลงานที่ได้จัดแสดงเพื่อประกวดนี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาและต่อยอดโครงงานนักศึกษาของตนได้ต่อไป โดยในปีนี้มีจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ผลงานจากนักศึกษา “งานคู่เรียน จำนวน ๙ ผลงาน และผลงานของนักศึกษา “เรียนคู่งาน” ๑๐ ผลงาน อาทิ ชุดสื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์แขนกลแบบคาร์ทีเชียน, โปรแกรมแสดงผลและบันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายน้ำ, พัฒนาระบบควบคุมเครื่องพับฝาหลอดแบบอัตโนมัติ, การพัฒนาระบบควบคุมความตึงของเครื่องผลิตหลอดยาสีฟัน, เครื่องสาธิตการเชื่อมเพื่อสื่อการสอน, เครื่องเชื่อมท่อหน้าแปลนอัตโนมัติด้วยกระบวนการเชื่อม MIG/MAG, ชุดสื่อการสอนการควบคุมแขนกลนิวเมติกส์ผ่านสมาร์ทโฟน, เครื่องวิเคราะห์เสียงดังของช่วงล่างรถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ รศ.ดร.สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า การประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภูมิปัญญานักเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนและอุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับศึกษาทุกคนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของตน ซึ่งจะเป็นการฝึกฝนทักษะการนำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงาน นักศึกษาจะได้รับข้อคิดเห็นสำหรับนำไปปรับปรุงผลงานและปรับปรุงตนเอง เพื่อเตรียมตัวที่ในการไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสถาบัน ฯ ที่เน้นการศึกษาในรูปแบบการบูรณาการการเรียนให้สำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากผ่านการเรียนและการใช้ภูมิปัญญาของนักเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาในครั้งนี้แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่ดีไปใช้พัฒนาศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี