สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "การเข้าค่ายและประจำกองประดับแถบสีลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563" โดยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ไปทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้ภายใต้จิตสำนึกตามคติพจน์ของลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ คือ "บริการ" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี