สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งเป็นการ ดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ระดับปริญญาตรี