สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา จัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งเป็นการ ดําเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข กรรมการ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา ร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. …. โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาการ อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี