สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด.ร่วมภาคีเครือข่าย จับมือเดินหน้าพัฒนาระบบรางของไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” ระหว่าง 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบราง ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน มีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านระบบรางระหว่างผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางและสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา การสนับสนุนการเรียน การฝึกอบรม การฝึกงาน โครงการสหกิจศึกษา การส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านระบบราง และการผลิต คิดค้นชิ้นส่วนหรือนวัตกรรมด้านระบบราง สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการขนส่งทางรางระหว่างหน่วยงาน การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรด้านระบบราง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการในประเทศให้มีขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพวัสดุชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ระบบรางให้ครอบคลุมการขนส่งทางรางของประเทศ การจัดทำมาตรฐานด้านการขนส่งทางรางและมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางราง มาตรฐานชิ้นส่วนระบบรางและผลิตภัณฑ์ระบบราง เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ระบบรางในประเทศ การสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ทดแทนการนำเข้า การใช้ทรัพยากร ชิ้นส่วน เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบและทดลองที่สามารถใช้ร่วมกันได้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการร่วมสร้างระบบนิเวศและโมเดลธุรกิจระบบราง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือทั้งสิ้น 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2569)

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง ครั้งนี้จะเป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการผลิตและสร้างบุคคลากร เพราะเนื่องจากการมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบรางของประเทศไทยในอนาคตมีความยั่งยืนมากขึ้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี