สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

#หมายกำหนดการ พระราชกิจ โปรดเกล้า ฯ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จ ฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ์ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ ๖๐๔ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ดำเนินงานภายใต้หลักการ “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน” ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติงาน กับสถานประกอบการ สถาบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๖ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี และประเภทวิชาเกษตรกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปิดการเรียนการสอน ๕ ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี ระดับปริญญาตรี เปิดการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล.

ในวันเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น ๓ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดสอนในระดับพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล นอกจากจะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์และการผลิตงานวิจัยแล้ว ปัจจุบันสถาบันยังมีบริการวิชาการที่มีความหลากหลาย รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ เพื่อเน้นให้ความรู้ บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของบุคลากรทางสุขภาพและบุคคลทั่วไป ดั่งตามที่พันธกิจของสถาบัน การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม.

เพจ เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี รายงาน

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี