สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 46 ประจำปี พ.ศ. 2564 และการประชุมสัมมนาผู้บริหารและ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เรื่อง “เร่งเครื่องอาชีวศึกษาเอกชน สู่ทักษะแห่งอนาคต” (Boot up the private vocational education to the future skills) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับทราบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เร่งเครื่องอาชีวศึกษาเอกชน สู่ทักษะแห่งอนาคต” สร้างเสริมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและครูในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและกลยุทธ์การจัดการศึกษายุค Next Normal โดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน อีกทั้งยังร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกสมาคม ฯ และคณะกรรมการกลางของสมาคม ฯ ชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่หมดวาระลงที่ปฏิบัติงานมาจนครบวาระ 4 ปี ในปีนี้ จากวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 ดังกล่าวนั้น สร้างสรรค์ประโยชน์อันมากมาย ประเด็นที่สำคัญ สร้างมิตรภาพสัมพันธ์อันดีจากเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชนทั่วทุกภาคทั่วประเทศ ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอาชีพได้เป็นอย่างดี และเป็นช่องทางส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ที่มีการจัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความภาคภูมิใจ พัฒนาทักษะฝีมือ ต่อยอดความสำเร็จในสายอาชีพได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี