สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. ร่วมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สร้างพนักงานให้การดูแล (Nurses’aides/Caregivers) รองรับตลาดสุขภาพ 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ด้วยจำนวนของประชากรผู้สูงอายุและอัตราการเจ็บป่วยของประชากรไทยมีจำนวนสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการพนักงานให้การดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและเด็กมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อให้พนักงานให้การดูแลมีเพียงพอสู่ตลาดแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงทำความร่วมมือกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/Caregivers)" และร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีกล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกันจัดโครงการอบรมพนักงานให้การดูแลนำร่องแล้ว 1 รุ่นและกำลังจัดการอบรมในรุ่นที่ 2 โดยเป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้โครงการมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางสถาบันจึงลงนามความร่วมมือกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งครอบคลุมในด้านการจัดโครงการอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล (Nurses’ aides/ Caregivers)" เพื่อผลิตบุคลากรให้เป็นพนักงานให้การดูแล เป็นการสนองตอบกับประชาชนผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐานทั้งในสถานพยาบาลที่บ้านและชุมชน ด้านสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยจะสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอบรม โดยให้ความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกในการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการพยาบาล เพื่อเป็นการฝึกทดลองปฏิบัติรวมไปถึงจัดวิทยากรกำกับดูแลการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรร่วมกับสถาบัน เรามุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างแรงงานไทยเพื่อรองรับตลาดสุขภาพที่เติบโตขึ้นทุกปี ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้และดูแลคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุและเด็ก

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี